Vzdělávací program dopravní psychologie

Vzdělávací programy pořádá Asociace dopravních psychologů ČR, z.s.  ve spolupráci s katedrou psychologie filosofické fakulty University Palackého v Olomouci již od roku 1992, v roce 2012 také ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze a následně s Masarykovou univerzitou v Brně. Vzdělávání je od počátku koncipováno podle vzoru Stálé komise pro dopravní psychologii při Evropské federaci psychologických asociací (EFPA). Programové okruhy studia jsou zvoleny tak, aby přispěly ke zvýšení kompetentnosti absolventů a průběžně jsou aktualizovány a doplňovány o nové poznatky a trendy tak, aby jeho absolventi byli připraveni plnit své úkoly i v perspektivě technologického, společenského i legislativního vývoje. Zároveň zohledňují rostoucí potřebu aplikace psychologie v oblasti dopravy.

Vzdělávací program je realizován v rámci celoživotního vzdělávání orientovaného na výkon povolání v oblasti dopravní psychologie podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Kurz splňuje požadavky § 87a) odst.5) zákona č. 361/2000 Sb. o udělení akreditace k provádění dopravněpsychologického vyšetření. Je určen pro absolventy magisterského studia psychologie, kteří chtějí získat specializaci v oblasti dopravní psychologie.

Další informace k tomuto programu jsou uvedeny na této stránce:
https://psych.upol.cz/uchazecum/specializacni-vzdelavani/dopravni-psycholog/ 

Informace a přihlášky: PhDr.Dana Černochová,Ph.D.
Kontakt: 
dana.cernochova@email.cz  

Realizované vzdělávací programy v oboru dopravní psychologie:

1)    v letech  1992 - 1993, UP Olomouc
2)    v letech  1997 - 1999, UP Olomouc
3)    v letech  2006 - 2008, UP Olomouc
4)    v letech  2008 - 2010, UP Olomouc
5)    v letech  2011 - 2012, UP Olomouc
6)    v letech  2012 - 2013, UK Praha
7)    v letech  2012 - 2013. UP Olomouc a MU Brno
8)    v letech  2013 - 2014, UP Olomouc a MU Brno
9)    v letech  2015 - 2016, UP Olomouc
10)  v letech  2016 - 2017, UP Olomouc
11)  v letech  2017 - 2018, UP Olomouc
12)  v letech  2019 - 2020, UP Olomouc
13)  v letech  2021 - 2022, UP Olomouc 
14)  v letech  2023 - 2024, UP Olomouc
 

Přijímáme přihlášky na školní rok 2024/2025. 

Charakteristika vzdělávacího programu

Program je zaměřený na práci dopravních psychologů, kteří působí přímo v dopravních institucích či privátních pracovištích zaměřených na poskytování dopravněpsychologických služeb na základě Zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, a vytvářejí primární odborný poradenský servis. Služba dopravního psychologa má být dostupná časově i místně, jeho odbornost má pokrývat jak diagnostiku, tak intervenci při práci s jednotlivými řidiči i s pracovními kolektivy. Tito specialisté jsou k dispozici také lékařům, kterým poskytují kvalifikované podklady pro jejich závěr o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Vzdělávací program je realizován formou prezenčního studia. Elektronická forma je určena pro individuální konzultace a komunikaci s konzultantem či vedoucím závěrečné práce.

Obsah vzdělávacího programu

Obecná část:

 • Úvod do dopravní psychologie, historie a současný stav, dopravní psychologie u nás a ve světě,  evropské trendy
 • Dopravní psycholog – práce s řidičem, etické otázky
 • Posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel, zásady, kritéria
 • Základy dopravního chování 
 • Dopravní psycholog jako součást systému práce s řidičem, 
 • Právní minimum – aktuální legislativa ve vztahu k poskytovaným psychologickým službám
 • Osobnost řidiče
 • Psychotropní a návykové látky v dopravě
 • Dopravněpsychologické vyšetření – metodologie, kasuistiky, hraniční případy

Speciální témata

 • Dopravní nehodovost, teorie nehod, role lidského činitele, metody psychologické prevence dopravních nehod
 • Práce s řidičem po nehodě. Péče o oběti dopravních nehod a jejich blízké.
 • Dopravní přestupky, bodový systém, možnosti a meze represivních a rehabilitačních opatření
 • Bezpečnostní audit dopravních staveb a využití dopravní psychologie (nehodová místa, reklama u dopravních komunikací, nové formy dopravněbezpečnostních zařízení, psychologické aspekty dopravního prostředí)
 • Různé skupiny účastníků silničního provozu z hlediska jejich bezpečné účasti (mladší a starší řidiči, nechránění účastníci, děti)
 • Posuzování psychické způsobilosti k výkonu činnosti učitele autoškoly
 • Posuzování psychické způsobilosti k řízení vozidla u a specifických skupin řidičů
 • Dopravní výchova a dopravní výcvik 
 • Inženýrská psychologie v dopravě
 • Telematika ve vozidle a její vliv na chování řidiče
 • Soudně znalecká činnost v oblasti dopravní psychologie
 • Výzkumy v oblasti dopravní psychologie
 • Dopravněpsychologické vyšetření podle legislativy jiných zemí Evropy
 • Diagnostické metody dopravněpsychologického vyšetření a jejich praktické užití
 • Stáž na dopravněpsychologickém pracovišti

Podmínky pro přijetí uchazečů
Absolventi magisterského studia oboru psychologie. (Praxe se nežádá).

Podmínky absolvování vzdělávacího programu
Povolená absence a způsob náhrady zameškaných hodin, bez možnosti náhrady povinná praxe na pracovišti dopravního psychologa - držitele akreditace pro provádění dopravněpsychologického vyšetření podle zákona č. 361/2000 Sb.     
Podmínky pro ukončení vzdělávacího programu
Kurz je úspěšně zakončen odevzdáním a obhajobou závěrečné práce v rozsahu 30 - 40 normostran a složením závěrečné zkoušky. Po úspěšném zakončení obdrží účastníci kurzu Osvědčení o absolvování kurzu Dopravní psycholog, vydané pořádající univerzitou.