O nás

Asociace dopravních psychologů byla ustavena v roce 1990 a registrována ministerstvem vnitra jako občanské sdružení pod č. jednacím VSP/1-2217/90-R. Zpočátku fungovala jako federativní sdružení českých a slovenských dopravních psychologů, po rozdělení federace vznikly dva samostatné nástupnické subjekty - Asociace dopravních psychologů ČR a Asociácia dopravných psychológov SR. Naše vzájemné kontakty však nebyly přerušeny, vzájemně vysíláme delegáty na pořádané akce, konzultujeme legislativu apod.

Asociace dopravních psychologů ČR, z.s.  (dále jen ADP ČR) sdružuje kvalifikované dopravní psychology, kteří se profesionálně zabývají psychologií dopravy a veškerými fenomény, které z psychologického hlediska k dopravě náleží. Členové ADP jsou přibíráni jako experti k řešení širokého spektra problémů bezpečnosti dopravy z hlediska lidského činitele.
Jedním z konkrétních úkolů dopravní psychologie a ADP ČR je  vyšetřování a posuzování psychické způsobilosti k výkonu činnosti řízení motorových vozidel, a to jak řidičů z povolání, tak amatérů. Dále pracovníků ve vybraných profesích železniční i městské dopravy a učitelů autoškol.
ADP ČR garantuje profesionalitu a kvalitu poskytovaných služeb. A to tím, že se stará o profesní rozvoj svých členů, vzdělává další generace dopravních psychologů. Umožňuje výměnu zkušeností na platfiormě pravidelných setkání členské základny.  Stará se o přenos aktuálních informací z oblasti legislativy a dopravní problematiky k členské základně.  Členové mohou využívat interních supervizních posouzení, konzultací či širší odborné diskuse k danému problému.
ADP ČR klade důraz na profesní kvality a růst svých členů, stejně tak i na etiku jejich práce jak vůči klientele, tak vůči kolegům i z jiných oborů.

ADP ČR má zastoupení i v evropské organizaci dopravních psychologů EUROPSY-T, založené v roce 1992 v Paříži na bázi individuálního členství. V současné době má zastoupení ve stálé komisi pro dopravní psychologii – Standing Committee Traffic Psychology - Evropské federace psychologických asociací (EFPA), jejímiž stěžejními tématy je např. mobilita a bezpečnost, vyšetřování a rehabilitace řidičů, certifikace dopravních psychologů, propojení mezi dopravní a klinickou psychologií nebo sjednocování bodového systému hodnocení řidičské praxe do legislativních norem Evropské unie.Naši členové se podílejí i na řešení řady evropských výzkumných projektů, v rámci nichž navázali pracovní i osobní kontakty s kolegy z oboru dopravní psychologie (SARTRE, ESCAPE, IMMORTAL, PEPPER, DRUID, TRAINER, COST, HUMANIST), absolvovali kratší i delší pobyty na zahraničních pracovištích, kde získali mnoho užitečných zkušeností a poznatků.

ADP ČR byla formou kvalifikovaných připomínek i osobního jednání od počátku svého vzniku aktivně zapojena do procesu přípravy nové legislativy, týkající se lidského faktoru v silniční dopravě. Zejména zákona o provozu na pozemních komunikacích, získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (autoškoly), vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ale i živnostenského zákona, upravujícího podmínky samostatné praxe v psychologických specializacích.

Formou jednání na úrovni náměstků ministrů  se ADP ČR podílela na přípravě novely vyhlášky Ministerstva zdravotnictví o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, tramvají a trolejbusů, zpracovávala průběžně připomínky a náměty k zákonu o provozu na pozemních komunikacích, do novely živnostenského zákona prosazovala formulace o odborné způsobilosti respektující specializaci psychologa. Zástupci ADP pracovali v odborné skupině připravující zásadní změny v zákoně o autoškolách, v této problematice nadále působí v rámci činnosti komise Dopravní akademie.
Od roku 2000 se členové ADP ČR angažovali v prosazování moderních bezpečnostních prvků při zvyšování bezpečnosti silniční dopravy, a to i osobní účastí na jednáních příslušných poslaneckých komisí, ministerských pracovních týmů ustanovených k projednávání připomínek k zákonům, prováděcím předpisům či záměrům, např. k bodovému systému hodnocení řidičské praxe a podmínek účasti dopravních psychologů v něm.

ADP ČR věnuje pozornost i osvětové činnosti, zúčastňuje se osvětových a propagačních akcí, motoristických veletrhů s dopravně bezpečnostní tématikou, diskusních seminářů pořádaných nevládními organizacemi, jednotliví členové se vyjadřují k aktuálním dopravně bezpečnostním tématům ve sdělovacích prostředcích.

Asociace dopravních psychologů souhlasí s prohlášením UPA a rovněž vyjadřuje podporu iniciativě studentů ohledně vzniku jednotné komory všech psychologů ČR.