Stanovy

Asociace dopravních psychologů
České republiky

(novela Stanov organizace registrované Ministerstvem vnitra ČR dne   13.8.1990 pod registračním číslem VSP/1-2217/90-R).

 

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1
Název, sídlo a obvod činnosti Asociace

Název:  Asociace dopravních psychologů (dále jen Asociace)
Sídlo:  Sídlem je Praha
Působnost:  Činnost Asociace se vztahuje na území České republiky

Článek 2
Trvání Asociace

Asociace se zřizuje na dobu neurčitou.

Článek 3
Poslání Asociace

Posláním Asociace je sdružovat kvalifikované dopravní psychology, kteří se profesionálně zabývají činností v oblasti dopravní psychologie.

Článek 4
Cíle a úkoly Asociace

 1. Rozvoj teorie i praxe dopravní psychologie.
 2. Ochrana etického hlediska, zejména.
  - ochrana zájmů veřejnosti před nekvalifikovaným působením v oblasti posuzování psychické způsobilosti řidičů a dalších dopravních profesí a poskytování jiných dopravněpsychologických expertíz
  - Asociace přijímá a aplikuje etický kodex Unie psychologických asociací.
 3. Programová péče o odborný rozvoj členů Asociace.
 4. Reprezentace dopravních psychologů v mezinárodních psychologických institucích.

 

Článek 5
Aktivity Asociace

 1. Zastupuje zájmy profese dopravních psychologů při jednání se státními a jinými institucemi.
 2. Vyvíjí iniciativu ve vztahu ke státním institucím majícím rozhodovací, zákonodárné, jakož i výkonné pravomoci v otázkách, jež může zodpovědět dopravní psychologie, zejména se angažuje v otázkách uzákonění dopravně psychologických služeb v legislativě včetně potřebného aktualizování obsahu právních norem.
 3. Na žádost členů Asociace nebo vnějších subjektů vypracovává odborné posudky nebo stanoviska v případech kompetenčních či odborných rozporů v oblasti dopravní psychologie.
 4. Hájí zájmy svých členů, které souvisí s činností v oblasti dopravní psychologie.
 5. Podporuje, organizuje a koordinuje výzkumnou činnost a výměnu zkušeností a odborných znalostí členů Asociace.
 6. Přispívá k účelné kooperaci pracovišť dopravní psychologie s činností jiných institucí, zejména těch, jejichž zájmem jsou otázky bezpečnosti dopravy.
 7. Spolupracuje s katedrami psychologie vysokých škol, zejména v oblastech
  - postgraduálního nebo celoživotního vzdělávání specializovaných dopravních psychologů,
  - řešení výzkumných úkolů souvisejících s dopravní psychologií,
  - přípravy, případně realizace odborných přednášek z oblasti dopravní psychologie zařazených v rámci studia psychologie,- jako odborný garant při organizování konferencí dopravní psychologie resp. podobných akcí.
 8. Podílí se na organizačním, obsahovém a lektorském zabezpečení osvětově-výchovné činnosti a působení v masmédiích v otázkách dopravní psychologie a jejího významu v oblasti bezpečnosti dopravního provozu.
 9. Prostřednictvím Unie psychologických asociací ČR je zapojena do projektu Evropského certifikátu z psychologie (EuroPsy) stanovujícího soubor standardů pro vzdělání a praktický výcvik, schváleného Evropskou federací psychologických asociací (EFPA). Deleguje svého zástupce do Národní aplikační komise (NAC) a po definování specializace „dopravní psycholog“ působí v roli garanta specializační supervidované praxe pro zájemce o udělení certifikátu v této specializaci.

 

Článek 6
Členství

Členství v Asociaci je individuální. Rozlišuje se členství

 1. Řádné.
 2. Mimořádné
 3. Čestné.

 

Článek 7
Práva a povinnosti členů

 1. Členové Asociace mají právo:
  - účastnit se valné hromady a akcí, které Asociace pořádá,
  - volit a být voleni do všech orgánů Asociace (tento bod platí pouze pro řádné členy Asociace),
  - podávat návrhy a stížnosti, činit dotazy,
  - požadovat pomoc Asociace při odborných sporech, do nichž se v souvislosti se svou odbornou psychologickou činností dostanou,
 2. Členové Asociace mají povinnost:
  - účastnit se aktivně práce v Asociaci, případně plnit funkce, do kterých byli zvoleni,
  - dodržovat a plnit ustanovení stanov, organizačních směrnic a usnesení orgánů Asociace,
  - platit členské příspěvky ve stanovené lhůtě,
  - chránit dobré jméno Asociace,
  - dodržovat zásady kolegiality vůči členům Asociace a v případě potřeby podle svých možností a schopností přispět pomocí.

II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ASOCIACE

Článek 8
Orgány Asociace

Asociace má tyto 4 orgány: valnou hromadu, předsednictvo, revizní komisi a etickou komisi.

Článek 9
Postavení a působnost valné hromady

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Asociace. Tvoří ji všichni na ní přítomní členové Asociace.
 2. Do působnosti valné hromady náleží zejména:
  - rozhodnutí o změně stanov,
  - přijímání nových členů Asociace, rozhodnutí o vyloučení člena z Asociace,
  - schvalování výše členských příspěvků,
  - volba a odvolání členů předsednictva Asociace, revizní komise a etické komise,
  - jednání a usnášení se ke zprávě o činnosti, o hospodaření a zprávě revizní komise,
  - rozhodnutí o zrušení Asociace.
 3. Valná hromada si může ke svému rozhodnutí vyhradit i další otázky.
Článek 10
Postavení a působnost předsednictva

Předsednictvo řídí činnost Asociace v mezidobí konání valných hromad a jedná jejím jménem.

Článek 11
Složení, ustanovení a funkční období předsednictva

 1. Předsednictvo Asociace má minimálně 5 členů. Horní limit členů není stanoven a odvíjí se od aktuálních podmínek, zejména množství předpokládaných úkolů v nabíhajícím volebním období.
 2. Členové předsednictva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.

 

Článek 12
Funkcionáři předsednictva Asociace

 1. Předsednictvo si volí ze svého středu 4 funkcionáře: předsedu (prezidenta), místopředsedu (viceprezidenta), sekretáře (tajemníka) a pokladníka (hospodáře).

 

Článek 13
Postavení a působnost revizní komise

 1. Revizní komise je kontrolním orgánem Asociace. Provádí podle potřeby, nejméně však jednou za rok, revizi hospodaření Asociace. O výsledku revize informuje předsednictvo. Na valné hromadě předkládá ke schválení zprávu za uplynulé období.

 

D. ETICKÁ KOMISE
Článek 14
Postavení a působnost etické komise

 1. Etická komise dohlíží na zachovávání etických zásad v praktické činnosti dopravních psychologů, a to v návaznosti na etický kodex Unie psychologických asociací, dále spolupůsobí při sjednocování národních přístupů s mezinárodními etickými normami a zásadami.

III.  ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

Článek 15
Finanční hospodaření

 1. Zdrojem finančních prostředků Asociace jsou:
  - členské příspěvky členů Asociace, jejichž výši schvaluje Valná hromada,
  - dotace, dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
  - výnosy různých akcí.
 2. Hlavní položky vydání Asociace tvoří zejména:
  - režijní náklady společných akcí Asociace,
  - náklady na informační a metodické materiály,
  - kolektivní členský příspěvek UPA.
  - provozní náklady spojené s administrativně organizační činností předsednictva.
 3. Podpisové právo za účelem nakládání s finančními prostředky mají 3 členové výboru. Souhlas ke konkrétnímu  čerpání financí dávají vždy dva z nich.

 

IV. ZÁNIK ASOCIACE

Článek 16
Způsoby zániku Asociace

 

1. Rozhodnutím valné hromady Asociace.
2. Na základě pravomocného rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR nebo příslušného orgánu státní správy.

 

V. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 17
Informování členů Asociace

 1. Důležitá rozhodnutí a informace členům Asociace se sdělují písemným sdělením. Za písemné sdělení se považuje i sdělení elektronickou poštou. Ostatní informace se sdělují ústně na valných hromadách a seminářích Asociace.
 2. Podrobná pravidla činnosti asociace jsou obsažena v Organizačním řádu, který schvaluje valná hromada.

 

Článek 18
Kolektivní členství Asociace

 1. Asociace je kolektivním členem Unie psychologických asociací České republiky.

 

Článek 18
Výkladové ustanovení

 1. V případě, že některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, se ukáže neplatným, neúčinným či sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena.

 

Článek 19
Účinnost stanov

Tato novela původních Stanov čj. VSP/1-2217/90-R  nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího schválení valnou hromadou a registrací na Ministerstvu vnitra ČR.

Schváleno na Valné hromadě Asociace dopravních psychologů ČR dne 17. května 2013.