Připravované semináře

Aktuální otázky

Metodické stanovisko ministerstva dopravy

Ministerstvo dopravy zveřejnilo nové metodické stanovisko ohledně zasílání zpráv z dopravněpsychologického vyšetření

Specializační vzdělávání Dopravní psychologie

Katedra psychologie  FF Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Asociací dopravních psychologů ČR otevře další běh specializačního vzdělávání v oboru dopravní psychologie od září 2019.

Legislativa

Ve své praxi se dopravní psycholog setkává s těmito nejdůležitějšími zákony, vyhláškami a metodickými texty (řazeno chronologicky), podle kterých pak řídí a upravuje svou dopravně psychologickou praxi především při vyšetřování řidičů z povolání:

VZP 1997 - Metodická informace k posuzování psychické způsobilosti k bezpečnému ovládání elektrických vozíků pro tělesně postižené.

Směrnice 8/86 Ministerstva zdravotnictví ČSR, vydaná v roce 1986.

Zákon 247/2000 Sb. ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (zákon o provozování autoškol). Novela 478/2001 Sb. z 5. prosince 2001, § 21

Zákon 361/2000 Sb. ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů („Silniční zákon“). Novely jsou 411/2005 Sb., 133/2011 Sb. a 297/2011 Sb., s prováděcí vyhláškou 27/2012 Sb..

Zákon 96/2004 ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče.

Zákon 133/2011 Sb. resp. jeho novela 297/2011 Sb., a prováděcí Vyhláška 27/2012.

Vyhláška 277/2004 Sb. z 26. dubna 2004 o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Vyhláška byla novelizována jako 72/2011 Sb.

Zákon 411/2005 Sb. z 21. září 2005, kterým se změnil Zákon 361/2000 Sb., zákon 200/1990 Sb.

Zákon 247/2000 Sb. , novela 133/2011 Sb, 297/2011 Sb. a prováděcí vyhláška 27/2012 Sb.

Zákon 374/2007 Sb. z 6. prosince 2007, měnící 274/2000 Sb., 361/2000 Sb., 634/2004 Sb. (správní poplatky) a 111/1994 Sb. (starší zákon o silniční dopravě), o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Vyhláška 253/2007 Sb. novelizovala 277/2004 Sb.

Vyhláška 72/2011 Sb. o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (…, název je delší) je aktuálně poslední, platnou novelou Vyhlášky 277/2004 Sb. Vyhláška 277/2004 Sb. je nadále základní normou, kterou je třeba znát.

Zákon 133/2011 Sb. ze dne 3. května, novela z roku 2011, Zákon 297/2011 Sb. Zákon 133/2011 Sb. vyšel s odložením účinnosti některých částí jako novela zákonů 361/2000 Sb. a 411/2005 Sb.

Zákon 297/2011 Sb. z 26. září 2011 byl poněkud nečekanou další (druhou v roce 2011) novelizací silničního zákona. (27).

Vyhláška 27/2012 Sb. mění Vyhlášku Ministerstva dopravy a spojů 31/2001 Sb. o řidičských průkazech a o registrech řidičů, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu 133/2011 Sb. resp. 296/2011 Sb. a stanoví (§ 18a) vybavení, nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření.