Stanovy

Asociace dopravních psychologů
České republiky, z.s.

(novela Stanov organizace registrované Ministerstvem spravedlnosti ČR dne   13.8.1990 pod registračním číslem VSP/1-2217/90-R).

 

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1
Název, sídlo a obvod činnosti Asociace

Název:  Asociace dopravních psychologů České republiky, z.s.(dále jen Asociace)
Sídlo:  Libocká 110/69  161 01 Praha 6
Působnost:  Činnost Asociace se vztahuje na území České republiky

Článek 2
Trvání Asociace

Asociace se zřizuje na dobu neurčitou.

Článek 3
Poslání Asociace

Posláním Asociace je sdružovat kvalifikované dopravní psychology, kteří se profesionálně zabývají činností v oblasti dopravní psychologie.

Článek 4
Cíle a úkoly Asociace

 1. Rozvoj teorie i praxe dopravní psychologie a poskytování kvalitních dopravněpsychologických služeb.
 2. Ochrana etického hlediska, zejména:
  a) ochrana zájmů veřejnosti před důsledky plynoucími z nekvalitní práce v oblasti posuzování psychické způsobilosti řidičů motorových vozidel a dalších dopravních profesí a poskytování jiných dopravněpsychologických expertíz,
  b) Asociace přijímá a aplikuje etický kodex Českomoravské psychologické společnosti.
 3. Programová péče o odborný rozvoj členů Asociace.
 4. Reprezentace dopravních psychologů v mezinárodních psychologických institucích.

 

Článek 5
Aktivity Asociace

 1. Zastupuje zájmy profese dopravních psychologů při jednání se státními a jinými institucemi.
 2. Aktivně se zapojuje do systémových a legislativních procesů, týkajících se oboru dopravní psychologie. Spolupracuje se státními institucemi, které disponují rozhodovací, zákonodárnou a výkonné pravomocí v otázkách, jež může zodpovědět dopravní psychologie, zejména se angažuje v otázkách uzákonění dopravněpsychologických služeb v legislativě včetně potřebného aktualizování obsahu právních norem.
 3. Na žádost členů Asociace nebo vnějších subjektů vypracovává odborné posudky nebo stanoviska v případech kompetenčních či odborných rozporů v oblasti dopravní psychologie.
 4. Hájí zájmy svých členů, které souvisí s činností v oblasti dopravní psychologie.
 5. Vytváří podporu pro vzájemnou komunikaci, organizuje a koordinuje výzkumnou činnost a výměnu zkušeností a odborných znalostí členů Asociace.
 6. Přispívá k účelné kooperaci pracovišť dopravní psychologie s činností jiných institucí, zejména těch, jejichž zájmem jsou otázky bezpečnosti dopravy.
 7. Spolupracuje s katedrami psychologie vysokých škol, zejména v oblastech
  a) celoživotního vzdělávání specializovaných dopravních psychologů,
  b) řešení výzkumných úkolů souvisejících s dopravní psychologií,
  c) přípravy, případně realizace odborných přednášek z oblasti dopravní psychologie zařazených v rámci studia psychologie,
  d) odborné garance při organizování konferencí dopravní psychologie či podobných akcí.
 8. Podílí se na organizačním, obsahovém a lektorském zabezpečení osvětově výchovné činnosti a působení v masmédiích v otázkách dopravní psychologie a jejího významu v oblasti bezpečnosti dopravního provozu.
 9. Prostřednictvím Unie psychologických asociací ČR je zapojena do projektu Evropského certifikátu z psychologie (EuroPsy) stanovujícího soubor standardů pro vzdělání a praktický výcvik, schváleného Evropskou federací psychologických asociací (EFPA). Deleguje svého zástupce do Národní aplikační komise (NAC) a po definování specializace „dopravní psycholog“ působí v roli garanta specializační supervidované praxe pro zájemce o udělení certifikátu v této specializaci.

 

Článek 6
Členství

      1. Členství v Asociaci je individuální. Rozlišuje se členství
          a) řádné,
          b) mimořádné
          c) čestné 
     2. Řádným členem Asociace může být kterýkoli „kvalifikovaný dopravní psycholog“, který je občanem
         ČR či občanem jiného státu trvale žijícím na území ČR nebo osobou bez státní příslušnosti trvale
         žijící v ČR, je zletilý a způsobilý k právním úkonům.
         Za "kvalifikovaného dopravního psychologa" se pro účely členství v Asociaci považuje osoba 
         která,
         a) je absolventem pětiletého jednooborového magisterského studia oboru psychologie, resp. 
          tříletého jednooborového bakalářského studia oboru psychologie + navazujícího dvouletého
          jednooborového psychologie na vysoké škole,
          b) je absolventem postgraduálního vzdělávacího programu dopravní psychologie 
          organizovaného ve spolupráci  Asociace a vysoké školy; pokud je absolventem jiného
          vzdělávacího programu, odevzdala a obhájila závěrečnou práci v rozsahu vzdělávacího programu
          dopravní psychologie pořádaného ve spolupráci Asociace a vysoké školy,
          c) odevzdá písemnou přihlášku a doporučení dvou řádných členů Asociace a čestné prohlášení 
          o dodržování etických postupů a povinností člena Asociace. 
      3. Mimořádným členem se může stát kterýkoliv dopravní psycholog který,
          a) je absolventem pětiletého jednooborového magisterského studia oboru psychologie, resp.
          tříletého jednooborového bakalářského studia oboru psychologie + navazujícího dvouletého
          jednooborového magisterského studia oboru psychologie vysoké školy,
          b) je absolventem postgraduálního vzdělávacího programu dopravní psychologie, který nebyl
          organizován ve spolupráci Asociace a vysoké školy,
          c) odevzdá písemnou přihlášku a doporučení dvou řádných členů Asociace a čestné prohlášení 
          o dodržování etických postupů a povinností člena Asociace. 
     4.  Čestným členem se může stát význačná osoba působící v oblasti dopravní psychologie, která
          má pro činnost Asociace zvláštní význam, a která se významně zasloužila o rozvoj oboru
          dopravní psychologie.
     5. Členství zaniká:
          a) vystoupením člena z Asociace,
          b) vyloučením člena z důvodů uvedených v zákoně (§ 238 a § 239 zákona č. 89/212 Sb., 
          občanského zákoníku),
          c) úmrtím člena nebo jeho prohlášením za mrtvého, je-li tato skutečnost Asociaci známa,
          d) zánikem Asociace.      
     6. O vyloučení člena rozhodne valná hromada na základě doporučení předsednictva nebo etické 
          komise. Rozhodnutí o vyloučení přezkoumá na základě žádosti vyloučeného člena 
          Unie psychologických asociací.  
      

Článek 7
Práva a povinnosti členů

 1. Členové Asociace mají právo:
  a) aktivně se podílet na činnosti Asociace,
  b) účastnit se valné hromady a akcí, které Asociace pořádá,
  c) volit a být voleni do všech orgánů Asociace (tento bod platí pouze pro řádné členy Asociace),
  d) podávat návrhy a stížnosti, činit dotazy, podávat náměty k činnosti Asociace,
  e) požadovat pomoc Asociace při odborných sporech, do nichž se v souvislosti se svou odbornou psychologickou činností dostanou.
 2. Členové Asociace mají povinnost:
  a) podílet se podle svých možností na naplňování cílů Asociace podle článku 4, případně plnit funkce, do kterých byli zvoleni,
  b) dodržovat a plnit ustanovení stanov, organizačních směrnic a usnesení orgánů Asociace,
  c) platit členské příspěvky ve stanovené lhůtě, tj. jedenkrát ročně, vždy nejpozději do 30. dubna daného roku,
  d) noví členové uhradí členský příspěvek do 30 dnů od přijetí do Asociace, v případě přijetí v průběhu roku, hradí nový člen členský příspěvek za celý rok,
  e) chránit dobré jméno Asociace,
  f) dodržovat zásady kolegiality vůči členům Asociace a v případě potřeby podle svých možností a schopností přispět pomocí.

 

II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ASOCIACE

Článek 8
Orgány Asociace

        Asociace má tyto 4 orgány: valnou hromadu, předsednictvo, revizní komisi a etickou komisi.

Článek 9
Postavení a působnost valné hromady

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Asociace. Tvoří ji všichni na ní přítomní členové Asociace.
 2. Do působnosti valné hromady náleží zejména:
  a) rozhodnutí o změně stanov,
  b) přijímání nových členů Asociace, rozhodnutí o vyloučení člena z Asociace,
  c) schvalování výše členských příspěvků,
  d) volba a odvolání členů předsednictva Asociace, revizní komise a etické komise,
  e) jednání a usnášení se ke zprávě o činnosti, o hospodaření a zprávě revizní komise,
  f) rozhodnutí o zrušení Asociace,
  g) přijímat usnesení, která představují doporučení pro členy Asociace.
 3. Valná hromada si může ke svému rozhodnutí vyhradit i další otázky.

 

Článek 10
Postavení a působnost předsednictva

     Předsednictvo řídí činnost Asociace v mezidobí konání valných hromad a jedná jejím jménem.

Článek 11
Složení, ustanovení a funkční období předsednictva 

       1. Předsednictvo Asociace má minimálně 5 členů.
       2. Členové předsednictva jsou voleni a odvoláváni  valnou hromadou.        
       3. Funkční období předsednictva je na dobu 4 let. 

Článek 12
Funkcionáři předsednictva Asociace

 1. Předsednictvo si volí ze svého středu 4 funkcionáře: předsedu (prezidenta), místopředsedu (viceprezidenta), sekretáře (tajemníka) a pokladníka (hospodáře).

 

Článek 13
Postavení a působnost revizní komise

 1. Revizní komise je kontrolním orgánem Asociace a je složena minimálně ze 3 členů Asociace. Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím v předsednictvu a etické komisi
  Revizní komise
  a) provádí podle potřeby, nejméně však jednou za rok, revizi hospodaření Asociace,
  b) o výsledku revize informuje předsednictvo,
  c) na valné hromadě předkládá ke schválení zprávu za uplynulé období,
  d) má právo účastnit se jednání Předsednictva.

 

D. ETICKÁ KOMISE
Článek 14
Postavení a působnost etické komise

 1. Etická komise
  a) dohlíží na zachovávání etických zásad v praktické činnosti dopravních psychologů, a to v návaznosti na etický kodex Českomoravské psychologické společnosti,
  b) spolupůsobí při sjednocování národních přístupů s mezinárodními etickými normami a zásadami,
  c) posuzuje etické aspekty profese dopravního psychologa,
  d) nemá výkonnou pravomoc,
  e) navrhuje stanoviska a opatření coby podklady pro rozhodování a další činnost předsednictva,
  f) dle potřeby spolupracuje s etickými komisemi dalších odborných společností.

 

III.  ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

Článek 15
Finanční hospodaření

 1. Zdrojem finančních prostředků Asociace jsou:
  a) členské příspěvky členů Asociace, jejichž výši schvaluje Valná hromada,
  b) dotace, dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
  c) výnosy různých akcí.
 2. Hlavní položky vydání Asociace tvoří zejména:
  a) režijní náklady společných akcí Asociace,
  b) náklady na informační a metodické materiály,
  c) kolektivní členský příspěvek UPA,
  d) provozní náklady spojené s administrativně organizační činností předsednictva.
 3. Podpisové právo za účelem nakládání s finančními prostředky mají 3 členové výboru. Souhlas ke konkrétnímu  čerpání financí dávají vždy dva z nich. Pokud vyplácená částka náleží jednomu z těchto 3 členů, souhlas poskytují ostatní 2 členové. Pokud je částka nižší než 10 000 Kč, souhlas k čerpání se nevyžaduje.

 

IV. ZÁNIK ASOCIACE

Článek 16
Způsoby zániku Asociace

 

1. Rozhodnutím valné hromady Asociace.
2. Na základě pravomocného rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR nebo příslušného orgánu            státní správy.

 

V. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 17
Informování členů Asociace

 1. Důležitá rozhodnutí a informace členům Asociace se sdělují písemným sdělením. Za písemné sdělení se považuje i sdělení elektronickou poštou. Ostatní informace se sdělují ústně na valných hromadách a seminářích Asociace.
 2. Podrobná pravidla činnosti asociace jsou obsažena v Organizačním řádu, který schvaluje valná hromada.

 

Článek 18
Kolektivní členství Asociace

 1. Asociace je kolektivním členem Unie psychologických asociací České republiky.

 

Článek 18
Výkladové ustanovení

 1. V případě, že některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, se ukáže neplatným, neúčinným či sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena.

 

Článek 19
Účinnost stanov

Tato novela původních Stanov čj. VSP/1-2217/90-R  nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího schválení valnou hromadou a registrací na Ministerstvu spravedlnosti ČR.

Schváleno na Valné hromadě Asociace dopravních psychologů ČR dne 10. září 2020.