Dopravněpsychologické vyšetření

Dopravněpsychologické vyšetření, prováděné akreditovaným psychologem, je povinen absolvovat:

 1. držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E a C1+E, který řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg,
 2. držitel řidičského oprávnění skupin D a D+E a podskupin D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění,
 3. držitel řidičského oprávnění uvedených skupin řidičského oprávnění nejdříve 6 měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let
 4. dopravněpsychologickému  vyšetření, je povinna se podrobit osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku
  a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů,
  b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,
  c) správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců, nebo
  d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel.

Náklady na dopravněpsychologické vyšetření osob uvedených v odstavcích 1,2 a 3  hradí u osob v pracovněprávním vztahu zaměstnavatel. U osob uvedených v odstavci 1, které nejsou v pracovněprávním vztahu, a u osob uvedených v odstavci 4 hradí náklady na dopravněpsychologické vyšetření tyto osoby.

Dopravněpsychologické vyšetření může provádět pouze akreditovaný dopravní psycholog, kterému Ministerstvo dopravy ČR udělilo akreditaci, a který splnil následující požadavky:

 1. absolvoval akreditované magisterské studium v oboru psychologie
 2. absolvoval postgraduální studium v oboru dopravní psychologie akreditovaného studijního programu nebo programu celoživotního vzdělávání prováděného vysokou školou
 3. má alespoň 3 roky praxe v oblasti dopravní psychologie
 4. má k dispozici vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravněpsychologického vyšetření

Dopravněpsychologické vyšetření obvykle trvá mezi 3 – 4 hodinami. Délka vyšetření je podmíněna jeho účelem a také individuálním pracovním tempem jednotlivých účastníků vyšetření:

Výkonové metody -  zkoušky zaměřené na posouzení kognitivních schopností.

Osobnostní metody - postihují osobnostní vlastnosti, relevantní pro bezpečné ovládání motorového vozidla.


Co je třeba mít s sebou na vyšetření:

 • občanský nebo řidičský průkaz (nejlépe obojí), příp. jiný průkaz totožnosti,
 • výpis z evidenční karty řidiče
 • rozhodnutí soudu nebo správního orgánu o uložené sankci zákazu řízení, respektive rozhodnutí o prominutí zbytku trestu (pokud je k dispozici)
 • žádanku od lékaře v případě posouzení v rámci zdravotní způsobilosti 
 • brýle na čtení, pokud je potřebujete.

Jak se na vyšetření připravit:
Na vyšetření není nutné se zvláštně připravovat. Aby výsledky odpovídaly reálným předpokladům, je důležité vyšetření absolvovat v co nejlepší kondici.

Přijďte:

 • odpočinutí, večer před vyšetřením jděte včas spát
 • neriskujte negativní vliv počínajícího onemocnění 
 • minimálně 12 hod. před vyšetřením nepožívejte alkoholické nápoje ani žádné jiné omamné látky
 • léky, které pravidelně užíváte na lékařský předpis, nevynechávejte


Dopravněpsychologické vyšetření není vhodné podstoupit po náročné pracovní směně nebo po noční směně.